Muling Paglathala

Asean sa Cebu: U.S. ang nagwagi

Posted by mamamahayag on January 21, 2007

Pinoy Weekly Vol. 6 Blg. 2
Enero 17, 2007
Kenneth Roland A. Guda/ Ilang-Ilang D. Quijano 

Ang pinakamaliwanag na resulta ng katatapos na 12th Asean (Association of East Asian Nations) Summit sa Cebu ay ang pangingibabaw ng US sa Timog Silangang Asya. At bilang host at pinakamasugid na alyado ng US, gobyernong Arroyo ang nagsilbing tagapagbukas ng pinto para sa nag-iisang Superpower sa mundo.

Dominasyong militar ng US

Pinirmahan ng mga lider ng rehiyon ang Convention on Counterterrorism (ACCT), na mas magpapadulas sa pagmonitor ng US sa galaw ng mga itinuturing nitong terorista. Ito, siyempre pa, ay sa pamamagitan ng pinakamalalapit na alyadong gaya ng Pilipinas, Singapore at Thailand.

Itinutulak ng ACCT ang mga bansa ng rehiyon na mag-apruba ng kani-kanilang mga batas na maglilimita sa mga karapatang sibil sa modelo ng Patriot Act ng US. Inaasahan naman ni Pangulong Arroyo na magsisilbi ang naturang kumbensiyon para maisabatas ang Anti-Terrorism Bill. Ayon din sa ACCT, dapat ipamahagi ng mga bansang Asean ang mga impormasyong makakalap hinggil sa mga pinaghihinalaang terorista. Pinakaabanteng teknolohiya sa paniniktik at ibayong pondo sa “giyera kontra terorismo” ang nakalaan sa adyenda ng US.

Nangangamba ang US sa operasyon ng Al-Qaeda sa mga bansang Asean. Kaugnay nito, idineklara ni Admiral Willian J. Fallon, kumander ng US Pacific Command (Pacom, puwersang militar ng US sa Dagat Pasipiko), ang pagbibigay ng prayoridad ng US sa rehiyon bilang “unahang linya ng giyera kontra terorismo.”

Bukod sa Pilipinas, ang US ay nagsasagawa na rin ng pagsasanay-militar sa Singapore, Thailand, Burma at Brunei. Muli itong tumutulong sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Indonesia.

Lubhang paglabag sa mga karapatan
Nababahala ang Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) sa pag-igting ng dominasyong militar ng US sa Timog Silangang Asya. “Sa larangan ng pulitika, pangunahing tambolero at proxy ng US sa rehiyon ang Pilipinas. Itinulak nito ang tinagurian ng US na war on terror nang buong lugod, at walang konsiderasyon sa implikasyon sa ating pambansang soberanya,” paliwanag ni Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng Bayan.

Sa kabila ng mga probisyon sa ACCT na nangangakong mangangalaga sa mga karapatang pantao, inaasahang lalong titindi ang paglabag sa mga iyon. “Sa loob ng limang taon, karapatang pantao ang unang biktima ng tinatawag na global war on terror. Mula US hanggang Iraq, hanggang Timog Silangang Asya, magkakahalintulad ang mga karanasan,” ani Reyes.

Tinutukoy ni Reyes ang rekord ng US sa paglabag sa mga karapatang pantao sa giyera sa Iraq — libu-libong sibilyan ang biktima; gayundin ang paglabag sa mga karapatang pantao sa mga akusado pa lamang sa mga kulungan sa Abu Ghraib, Iraq at sa Guantanamo Bay, Cuba. Nayurakan din ang karapatang pantao ng mga mamamayang Amerikano, bunsod ng US Patriot Act I at II.

Masama rin ang rekord ng ilang bansa sa Timog Silangang Asya ukol sa mga karapatang pantao. Ngunit marahil ay wala nang hihigit pa sa itinuturing na mapanupil na panunungkulan ni Pangulong Arroyo, na nagpapatupad ng Oplan Bantay Laya (OBL) I at II. Tinatarget ng OBL ang mga legal na aktibistang sibilyan para paluhurin diumano ang armadong rebelyon.

Bunga ng ACCT, ani Reyes ay titindi ang mga “tinaguriang anti-terror exercises na isa lamang bersiyon ng war games ng US sa rehiyon, gayundin ang paniniktik na magkokompromiso sa pambansang kasarinlan at magpapatuloy sa interbensiyon ng US sa mga usaping dometiko ng mga miyembro ng Asean.”

Tagumpay ng monopolyo-kapitalismo

Sa ekonomiya, lalong titindi ang kahirapan sa mga atrasadong bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa ibayong pagtutulak ng globalisasyong pabor sa mga dambuhalang kapitalista.

Inumpisahan na ng mga lider ng 10 kasaping bansa ng Asean — Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao People’s Democratic Republic (PDR), Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, at Pilipinas — na itayo ang isang umano’y mas matatag na pang-ekonomiyang komunidad sa rehiyon. Sa Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an Asean Community by 2015, inayunan ang pagpapabilis ng free trade zone” o sona ng malayang kalakalan ng Asean.

Ibig sabihin, mas malayang makakapaglabas-masok sa mga bansang Asean ang mga kalakal, serbisyo, pamumuhunan, lakas-paggawa, at kapital. Lubusan nang ipapatupad ang mga free trade agreement (FTA) ng rehiyon, gayundin ang mga bilateral na FTA sa mga kadayalogo nito – ang US, European Union, Japan, China, South Korea, India at Russia.

Iniudyok ng Asean ang panunumbalik ng naunsyaming Doha Development Round ng WTO (World Trade Organization). Ang WTO ang pangunahing pandaigdigang organisasyon na nagtutulak sa globalisasyon. Nanawagan ang Asean sa Lao PDR na sumapi sa WTO; at pinapurihan ang pagsali ng Vietnam sa organisasyon.

“Naniniwala kami na ang isang matagumpay na Doha Round ay magpapalago sa ekonomiya, at aampat sa kahirapan sa buong daigdig at sa rehiyon,” pahayag ng mga lider ng Asean.

Ngunit tinututulan ng maraming mamamayan ang WTO at ang mga polisiya nito. Umano, ibayong pagdurusa ang dulot ng mga ito sa milyun-milyong manggagawa, magsasaka, at iba pang naghihirap na sektor ng lipunan. Tinatayang 227 milyon sila sa Timog Silangang Asya.

Ayon sa pagsusuri ng IPE (Institute of Political Economy), nilalabag ng neo-liberal na globalisasyon ang soberanya ng mga bansa at pang-ekonomiyang karapatan ng mga mamamayan. “Itinutulak lamang nito ang pagkakamal ng labis-labis na tubo ng mga monopolyo-kapitalista. Tinatalo ng mga dayuhang monopolyo ang mahihinang industriya at agrikulturang lokal. Dinadambong ang mga likas na pambansang yaman. Pinagbabangga ang mga mala-kolonya para sa pinakamaraming makukuhang dayong pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamababang sahod sa mga manggagawa,” pahayag ng IPE.

Umano’y ang US, pinakamalaking mamumuhunan sa Timog Silangang Asya, ang pangunahing makikinabang sa pagbubukas ng ekonomiya ng mga bansang Asean.

Idineklara ng Asean na babaguhin nito ang kanyang charter o saligang batas. Pangunahin sa mga isinusulong na panukala ang mas mahigpit na istrukturang babago sa katangiang non-binding o di-nagpapatali sa organisasyon. Kapag binago na ang charter ng Asean, maaari nang parusahan ang mga bansang hindi susunod sa mga kasunduan. Inihayag ng IPE na sa ganito, mas kayang impluwensiyahan ng US ang mga bansang Asean dahil maoobliga silang yumukod sa dikta ng mga monopolyo-kapitalista.

Upang maitago ang kontrol ng US sa rehiyon sa pamamagitan ng Asean, dinadamitan umano ito ng diwang “rehiyunalismo.” Ipinapakete ang Asean bilang isang komunidad na mapagkalinga at mapagbigay. Ngunit dahil kontrolado ng iilang naghahari sa lipunan at daigdig, huwad pa rin at hindi pakikinabangan ng mga mamamayan ang ibinabanderang pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya.

Pampalubag-loob

May mga pampalubag-loob na mga kasunduang pinirmahan ang mga lider ng Asean. Isa na ang Asean Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na diumano’y naglalayong protektahan ang karapatan ng mga migranteng manggagawa. Kabilang ang Pilipinas at Indonesia sa may pinakamaraming manggagawang nangingibang-bansa.

Ngunit duda si Connie Bragas-Regalado, tagapangulo ng Migrante, sa sinseridad ng mga mauunlad na bansang Asean, katulad ng Singapore at Malaysia, na itaguyod ang kapakanan ng mga migrante, na malaon nang ginagawang balon ng murang lakas-paggawa.

Ibinulgar pa ni Bragas-Regalado na hindi niratipika ng mga bansang Asean, maliban sa Pilipinas, ang International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families na umiiral mula pa noong 2003.

Inaprubahan din ang Mutual Recognition Agreement on Nursing Services na layong magbukas ng rehiyon para sa pangingibang-bansa ng mga nars. Ayon sa Health Alliance for Democracy, lalo lamang ikamamatay ng sistemang pangkalusugan ang nasabing kasunduan. Sa udyok ng gobyernong Arroyo na lumikas ang mga doktor at nars, naiiwan sa panganib ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino.

Advertisements

One Response to “Asean sa Cebu: U.S. ang nagwagi”

  1. hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko sa kanilang studio ang channel#02 ba o ang channel#07.ewan ko ba kung sino ang paniniwalaan ko….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: